MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (" Sözleşme "); adresi aşağıda belirtilen (" ALICI ”) ile adresi yine aşağıda belirtilen (“ SATICI ”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu gerçek kişi ALICI'nın, SATICI’ya ait websitesinde, Mal/Hizmet satışa sunan SATICI'ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturur.

3. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

3.1.   ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından websitesinden kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce websitesinin   ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

a)  SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

b)   Ürünler'in websitesinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

c)   SATICI'nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr)

d)   SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’e verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,

e)  Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

f)   Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),

g)   Ürünler'in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

h)  Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,

i)  ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

j)  ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

k)  Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

l)  Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

m)  ALICI’nın websitesinde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

n)  Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından websitesinde   onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

o)  Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

4. ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Ünvanı :  
Adresi :
Mersis :
Telefon :
Fax :
E-posta adresi :

5. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : sale.order()
Adresi : sale.order()
Mersis : sale.order()
Telefon : sale.order()
Fax : sale.order()
Satıcı E-posta : sale.order()

6. ALICI BİLGİLERİ

Alıcı Adı/Soyadı : sale.order()
Teslim Edilecek Kişi : sale.order()
Teslimat Adresi : sale.order()
Telefon : sale.order()
Faks : sale.order()
E-posta/Kullanıcı Adı : sale.order()

7. FATURA BİLGİSİ

Fatura, sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. E-Fatura ile ilgili hükümler mahfuzdur.

8. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

8.1.  Malın/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ ya ait websitesinde yer almaktadır.

8.2.  Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

8.3.  Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Peşin Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)

Kargo Tutarı

-

VARSA İNDİRİM /PROMOSYON sale.order() sale.order()
TOPLAM sale.order() sale.order()

-SATICI internet sitesinin birden fazla kategorilerinden eş zamanlı olarak gerçekleştirilen alışverişlerde hak kazanılan toplam indirim tutarı, kargo bedeli ve taksit farkı tutarı birlikte yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Teslimat Adresi : sale.order()
Teslim Edilecek Kişi : sale.order()
Fatura Adresi : sale.order()
Sipariş Tarihi : sale.order()

Teslimat Şekli : -

Yurtiçi (Türkiye)       : Kural olarak 2-7 gün içinde

Yurtdışı                       : Kural olarak 7-15 gün içinde

Yurtdışı Satışlar İçin Vergi Masraflar Bilgilendirmesi:

Yurtdışı gönderiler için ithalat vergi, harç ve sair yükümlülükler, varış ülkesinde ALICI tarafından ödenecektir. Bu meblağlar, ülkeye göre değişebilir ve SATICI, sipariş vermeden önce sizi bu muhtemel maliyetleri araştırmanız konusunda ikaz etmektedir.

Sipariş ülkenize vardığında, harç ve vergileri ödemeyi reddederseniz, ürünler masrafları ALICI’ ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilecektir. Bu durumda, SATICI, ALICI’ dan tahsil ettiği meblağdan iade sebebiyle yaptığı tüm meblağları mahsup edecek ve bakiye bir meblağ kalırsa bu meblağı ALICI’ ya 15 işgünü içinde iade edecektir.

8.4.  Söz konusu ürün bedeli, ürün SATICI’ nın kendi ürünü ise SATICI nam ve hesabına, aracı ürünü ise SATICI güvencesi kapsamında, aracı nam ve hesabına, SATICI tarafından ALICI’ dan tahsil edilmektedir. ALICI, malın bedelini ve sair eklerini SATICI’ ya ödemekle, sözleşme konusu borcunu ödemiş sayılacaktır.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1.  ALICI, websitesinde Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya websitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilir. Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, ALICI, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak öğrendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2.  Sözleşme konusu her bir ürün, yurtiçi satışlarda 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme'yi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir. ALICI’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

9.3.  SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4.  SATICI, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5.  ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6.  ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7.  ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.8.  Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, websitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır. Malın teslimatı SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

9.9.  Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya ALICI veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.10.  ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.11 . Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi durumunda, ALICI’ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde, ALICI’nın sessiz kalması ya da malı kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanır.

10. ÖZEL ŞARTLAR

10.1.  ALICI websitesinde birden fazla kategoriden tek bir sepette alışveriş yapabilecektir. Aynı sepet içerisinde farklı kategoriden alınan ürünlerin her biri için SATICI tarafından birden fazla fatura kesilebilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, SATICI ALICI’nın farklı kategorilerden aldığı ürünlerin teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecektir.

10.2.  Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

10.3.  Dijital ürün satışlarında SATICI, ürünlerin tam ve gereği gibi iletildiği ve gönderilen kodların eksiksiz şekilde çalıştığını kanıtlayan tüm bilgi ve belgeleri ve güvenli şekilde tutulmuş log kayıtlarını ALICI’ya iletmekle yükümlüdür.

11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

11.1.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/anyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

11.2.  ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

11.3.  ALICI tarafından websitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

11.4.  ALICI, SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

11.5.  Websitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

11.6. ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

12. CAYMA HAKKI

12.1.  ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

12.2.  Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler websitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına SATICI’ ya ait websitesinden ulaşılabilir.

12.3.  Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine ve websitesindeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

12.4.  Cayma hakkının kullanılması halinde:

a)  ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı SATICI'ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.

b)  Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

12.6.  ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

12.7.  Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, SATICI'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

12.8.  ALICI iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI'ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Malı Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

12.9.  ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

13. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

13.1.  ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

b)  Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

c)  Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

ç)  Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d)  Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e)  Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f)  Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g)  Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ)  Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h)  Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICInın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde ALICI ve SATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

14. İHTİLAFLARIN HALLİ

14.1.  İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve Mevzuatı uygulanacak ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

14.2.  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

15. MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

16. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

17. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

17.1.  İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

17.2.  ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

18. YÜRÜRLÜK

18 (on sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir

DISTANT SALES AGREEMENT

1. PARTIES

This Distant Sales Agreement ("Agreement") has been established electronically within the framework of the terms and conditions stated below between ("BUYER") whose address is given below and ("SELLER") whose address is also stated below.

2. SUBJECT AND SCOPE OF THE AGREEMENT

This Agreement has been arranged in accordance with the Consumer Protection Law No.6502 and the Regulation on Distant Agreements. The parties acknowledge and declare that they know and understand their obligations and responsibilities arising from the Consumer Protection Law No.6502 and the Regulation on Distant Agreement under this Agreement. The subject of this Agreement is related to the sale and delivery of the Goods / Service with the qualifications specified in the Agreement, where the real person BUYER electronically orders the SELLER for the purchase of the Goods / Services on the website of the SELLER. It constitutes the determination of the rights and obligations of the Parties in accordance with the provisions of the Law No 6502 on the Protection of the Consumer and the Regulation on Distant Agreements.

3. THE ISSUES THE BUYER HAS BEEN INFORMED PREVIOUSLY

The BUYER acknowledges that he has examined, read, understood and informed all the general-specific explanations on the relevant pages-parts of the website before this Agreement is established by the BUYER with the acceptance of the website from the website and the order and the payment obligation.

a) SELLER's title and contact information and up-to-date introductory information,

b) The stages of the sales process during the purchase of the products from the website and the appropriate tools and methods for correcting the wrongly entered information

c) Electronic contact information from the Vocational Chamber (ITO-Istanbul Chamber of Commerce) to which the SELLER is a member and ITO's code of conduct regarding the profession (Phone: 444 0 486, www.ito.org.tr)

d) Confidentiality applicable to the BUYER information applied by the SELLER, data usage-processing and electronic communication rules to the BUYER and the permissions granted by the BUYER to the SELLER in these matters, the legal rights of the BUYER, the rights of the SELLER and the procedures for using the rights of the Parties,

e) Shipping restrictions stipulated by the SELLER for the products,

f) For the Products subject to the Agreement, the payment methods-means accepted by the SELLER and the basic features-attributes of the Products, the total price including taxes (the total price to be paid by the BUYER to the SELLER including the related expenses),

g) Information about the procedures for the delivery of the products to the BUYER and the shipping-delivery-shipping costs,

h) Other payment / collection and delivery information regarding the products and information regarding the execution of the Contract, the responsibilities of the Parties in these matters,

i) Products and other goods and services that the BUYER does not have the right of withdrawal,

j) In cases where the BUYER has the right of withdrawal, the BUYER will lose the right of withdrawal in case the right is not used in time with the conditions, duration and procedure of using this right,

k) In the Products with the right of withdrawal, if the product is damaged or changed due to the usage instructions, ordinary operation or technical specifications within the period of withdrawal, the BUYER's withdrawal request may not be accepted and the SELLER will be liable to the SELLER in any case. In cases where it accepts, it can offset an amount it deems appropriate according to the said defect or change from the refund it will make to the BUYER,

l) How to return the Products to the SELLER in cases where there is a right of withdrawal and all related financial issues (including the return ways, cost and the return of the Product price and the discounts and deductions that can be made for the reward points earned / used by the BUYER during the return),

m) Details of the terms of use (special conditions) regarding various opportunities that may be applied from time to time on the BUYER's website,

n) According to its nature, with all the other sales conditions included in this Agreement, this Agreement can be stored and accessed by the BUYER for a period of time requested by the BUYER after it has been approved by the BUYER on the website and sent to the BUYER by e-mail, and the SELLER can keep it for three years .

o) In case of dispute, the BUYER may submit its complaints to the SELLER and make legal applications to District / Provincial Arbitration Committees and Consumer Courts in accordance with the relevant provisions of Law No. 6502.

4. MEDIATOR/PRODUCT-SERVICE PROVIDER INFORMATIPNS (If Any)

Name/Surname/Title :

Adddress :

Mersis Nr. :

Telephone :

Fax :

E-Mail Address :

5. SELLER INFORMATION

Title : sale.order()

Address : sale.order()

Mersis : sale.order()

Telephone : sale.order()

Fax : sale.order()

Seller E-Mail: sale.order()

6. BUYER INFORMATION

Buyer Name/Surname : sale.order()

Delivery Person (If Any) : sale.order()

Delivery Address : sale.order()

Telephone : sale.order()

Fax : sale.order()

E-Mail : sale.order()

7. INVOICE INFORMATION

The invoice will be delivered to the delivery address together with the order when order delivered. E-Invoice rules reserved.

8. PRODUCT(S) INFORMATION

8.1. The basic characteristics (type, quantity, brand / model, color, number) of the good / product service are available on the website of the SELLER.

8.2. The prices listed and announced on the site are the sales price. The announced prices and promises are valid until they are updated and changed. The prices announced periodically are valid until the end of the specified period.

8.3. The selling price of the Agreement goods or service, including all taxes, is shown in the table below.

Product Information Quantity Cash Price Sub Total (VAT Inc.)

Cargo Fee

-

Discount/Promotion sale.order() sale.order()
TOTAL sale.order() sale.order()

The total discount amount, shipping cost and installment difference amount are shown in the above table together with the purchases made simultaneously from multiple categories of the SELLER website.

Delivery Address : sale.order()

Delivery Person : sale.order()

Invoice Address : sale.order()

Order Date : sale.order()

Delivery Method:

Domestic (Turkey): Probably within 2-7 days

Overseas: Probably within 7-15 days

Tax and other Expenses Information for Overseas Sales:

Import taxes, duties and other liabilities for international shipments will be paid by the BUYER in the destination country. These amounts may vary by country and the SELLER warns you to investigate these possible costs before placing an order.

When the order arrives in your country, if you refuse to pay the duties and taxes, the products will be returned to the SELLER at the BUYER's expense. In this case, the SELLER will offset all the amounts it has made due to the refund from the amount collected from the BUYER, and if there is an amount remaining, the SELLER will return this amount to the BUYER within 15 working days.

8.4. The price of the product is collected on behalf and account of the SELLER if the product is the SELLER's own product and the intermediary product is collected from the BUYER on behalf and account of the intermediary under the warranty of the SELLER. The BUYER will be deemed to have paid the contractual debt by paying the price of the goods and other attachments to the SELLER.

9. GENERAL PROVISIONS

9.1. The BUYER accepts, declares and undertakes that he has read the preliminary information about the basic characteristics, sales price and payment method and delivery of the order on the website, and gives the required confirmation electronically. The BUYER may convey their requests and complaints as a consumer to the above-mentioned SELLER contact information and / or the channels provided by the website. After confirming the Preliminary Information Form electronically, prior to the establishment of the Distant Sales Agreement; BUYER accepts he has received and understood the basic features of the products ordered, the price of the products including taxes, payment and delivery information correctly and completely.

9.2. Each product subject to the contract is delivered to the person and / or organization at the address indicated by the BUYER within the period specified in the preliminary information section on the website, depending on the distance of the BUYER's place of residence, provided that it does not exceed the legal period of 30 days in domestic sales. If the SELLER fails to fulfill its action within this period, the BUYER may terminate the Agreement. The delivery date stated on the website as "estimated delivery date" is stated as an estimate and this expression does not contain any commitment. These products will be delivered to the BUYER within 30 days at the latest as specified in the legislation. If the BUYER or the person to be delivered is not at the address at the time of delivery, the SELLER is not responsible for the damages and expenses caused by the BUYER's late delivery and / or not receiving the product at all.

9.3. The SELLER shall deliver the product subject to the Agreement in full, in accordance with the qualifications specified in the order, and with the information and documents required by the law, if any, with the warranty documents, user manuals, without any defects, in accordance with the requirements of the legal legislation and SELLER declares and undertakes to perform, to maintain and increase the service quality, to show the necessary attention and care during the performance of the work, to act with prudence and foresight.

9.4. The SELLER may supply a different product with equal quality and price by informing the BUYER and obtaining its explicit approval before the contractual performance obligation expires.

9.5. The BUYER agrees that it will confirm this Agreement electronically for the delivery of the  Product, and if the product price is not paid for any reason and / or is canceled in the bank or financial institution records, the SELLER's obligation to deliver the contractual product will end. The BUYER acknowledges, declares and undertakes that the SELLER does not have any responsibility for the payments made to the SELLER by the bank and / or financial institution whose failure code was sent by the bank and / or financial institution for any reason.

9.6. If the price of the product subject to the Agreement is not paid to the SELLER by the relevant bank or financial institution as a result of the unfair use of the BUYER's credit card by unauthorized persons after the delivery of the Product subject to the Agreement to the BUYER or the person and / or organization at the address indicated by the BUYER, the BUYER accepts, declares and undertakes that it will return the subject product to the SELLER within 3 days, shipping costs to the BUYER.

9.7. The BUYER will inspect the contractual goods / service before receiving; crushed, broken, torn packaging, etc. will not receive the damaged and defective goods / services from the cargo company. The delivered goods / services will be deemed to be undamaged and intact. Careful protection of the goods / services after delivery belongs to the BUYER. If the right of withdrawal will be used, the goods / services should not be used. The invoice must be returned.

9.8. Unless otherwise, the delivery costs of the goods belong to the BUYER. If the SELLER has declared on the website that the delivery fee will be covered by him, the delivery costs will be borne by the SELLER. The delivery of the goods is made if the stock of the SELLER is available and within the promised time after the payment is made. 

9.9. In cases where the fulfillment of the goods or services subject to the order becomes impossible, the SELLER must notify the BUYER in writing or with the BUYER data storage within 3 (three) days from the date of learning about this situation and all payments collected, including delivery costs, It must be returned within fifteen days at the latest. If the product is out of stock, it is not considered as impossible to fulfill the goods act. In the payments made by the BUYER by credit card, the average process of reflecting the amount returned to the credit card by the bank to the BUYER account by the bank may take 2 (two) to 3 (three) weeks, and the reflection of this amount on the accounts of the BUYER after the return of this amount to the bank. The BUYER accepts, declares and undertakes that it cannot hold the SELLER responsible for possible delays.

9.10. In the event that the credit card holder used during the order is not the same person with the BUYER, or if a security deficit is detected regarding the credit card used in the order before the product is delivered to the BUYER, the SELLER must provide the identity and contact information of the credit card holder, the credit card used in the order, the previous month's statement or request from the BUYER to submit a letter from the cardholder's bank stating that the credit card belongs to him. The order will be paused until the BUYER provides the information / documents subject to the request, and if the aforementioned requests are not met within 24 (twenty-four) hours, the SELLER has the right to cancel the order.

9.11. In the event that the goods not ordered are sent, no rights can be claimed against the BUYER. In such cases, the silence of the BUYER or the use of the property will be interpreted as a declaration of acceptance for the establishment of the Agreement.

10. SPECIAL CONDITIONS

10.1. BUYER will be able to shop from more than one category in a single basket on the website. More than one invoice may be issued by the SELLER for each of the products purchased from different categories in the same basket. In order to avoid any doubt, it should be stated that the SELLER can deliver the products purchased by the BUYER from different categories at different times, provided that they remain within the legal period in the legislation.

10.2. By organizing campaigns, the bank of the BUYER can apply more installments than the number of installments BUYER chooses, and services such as installment postponement can be offered. Such campaigns are at the initiative of BUYER’s bank and if it is within the knowledge of the SELLER, information about the campaigns is provided on SELLER’s website pages. The order total will be divided by the number of installments starting from the date of BUYER’s credit card statement, and BUYER’s bank will reflect on BUYER’s credit card summary. The bank may not distribute the installment amounts evenly over the months, taking into account the differences in fractions. The creation of BUYER’s detailed payment schedule is at the discretion of BUYER’s bank.

10.3. In digital product sales, the SELLER is obliged to forward all information and documents and securely kept log records to the BUYER that prove that the products are fully and properly transmitted and that the codes sent are working completely.

11. RULES ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA, COMMERCIAL ELECTRONIC MESSAGE AND INTELLECTUAL RIGHTS

11.1. Name, surname, e-mail address of the BUYER, which can be defined as personal data within the scope of the Personal Data Protection Law No.6698, T.C. ID number, demographic data, financial data, etc. informations; To receive orders, to provide products and services, to develop products and services, to solve systemic problems, to perform payment transactions, to use in marketing activities about orders, products and services - in case of prior approval - to update the information of the BUYER and to manage and maintain memberships In order to fulfill the distant sales agreement and other agreements established between the BUYER and the SELLER and for the technical, logistics and other similar functions of the third parties to be provided by the SELLER, the above-mentioned data can be recorded by the SELLER, affiliates and third parties and / or organizations indefinitely, in written. It can be stored, used, updated, shared, transferred and processed in other copies in magnetic archives.

11.2. SMS / text message, instant notification, automatic call by the SELLER for credit card and membership information, transactions, applications for the purpose of promotion, advertising, communication, promotion, sales and marketing of all kinds of products and services in accordance with the current legislation. Commercial electronic communications can be made by computer, telephone, e-mail / mail, fax, other electronic communication means, the BUYER has accepted the sending of commercial electronic messages.

11.3. The necessary precautions for the security of the information and transactions entered by the BUYER on the website are taken within the scope of the current technical possibilities in the system infrastructure of the SELLER, according to the nature of the information and transaction. However, since the information in question is entered from the devices belonging to the BUYER, it is the responsibility of the BUYER to take necessary measures, including those related to viruses and similar harmful applications, in order to protect them by the BUYER and not to be accessed by unrelated persons.

11.4. The BUYER may reach the SELLER through the specified communication channels and request the cessation of data usage-processing and / or communications at any time. According to the BUYER's explicit notification on this matter, personal data transactions and / or communications to its party are suspended within the legal maximum period; In addition, if he / she wishes, his / her information other than legally required and / or possible shall be deleted from the data recording system or made anonymous in an anonymous way. If the BUYER wishes, the transactions related to the processing of personal data, the persons to whom it is transferred, correction in case of incomplete or incorrect information, notification of the corrected information to the relevant third parties, deletion or destruction of the data, objection to the occurrence of a result against him by automatic systems, the data is against the law. In case of damage due to processing, the BUYER can always apply to the SELLER and get information. The said applications will be examined and the SELLER will reply to the BUYER within the period stipulated in the legislation.

11.5. Regarding all kinds of information and content of the website and their arrangement, revision and partial / full use; Except for those belonging to other third parties according to the agreement of the SELLER; all intellectual and industrial rights and property rights belong to the SELLER.

11.6. Their privacy-security policies and terms of use apply to other sites accessed on the website, the SELLER is not responsible for any disputes and negative consequences that may occur.

12. RIGHT OF WITHDRAWAL

12.1. The BUYER may return the purchased goods / services within 14 (fourteen) days from the date of delivery, using the right of withdrawal, without undertaking any legal or criminal liability and without any justification.

12.2. Notifications regarding the right of withdrawal and the Agreement will be displayed through the communication channels specified on the website. Communication channels for withdrawal notification can be accessed on the website of the SELLER.

12.3. In order to use the right of withdrawal, the SELLER must be notified in accordance with the provisions of the legislation and the option of using the right of withdrawal on the website.

12.4. If the right of withdrawal is exercised:

a) The BUYER returns the goods to the SELLER by the contracted cargo company within 10 (ten) days after the right of withdrawal has been exercised.

b) The box of the goods to be returned within the scope of the right of withdrawal, its packaging, if any, standard accessories, if any, other products gifted with the goods must be returned in full and without damage.

12.5. The BUYER is not responsible for the changes and deteriorations that occur if the product is used in accordance with its operation, technical specifications and usage instructions during the withdrawal period.

12.6. Within 14 (fourteen) days following the exercise of the right of withdrawal, the cost of the goods will be returned to the BUYER as paid. While the goods are returned to the SELLER, the original invoice submitted to the BUYER during the delivery of the goods must also be returned by the BUYER.

12.7. As long as the BUYER sends the goods to be returned to the SELLER through the contracted cargo company of the SELLER specified in the preliminary information form, the return shipping fee belongs to the SELLER. If the SELLER does not have a contracted cargo company branch in the place where the BUYER is located for the return, the BUYER can send it with any cargo company, in this case the shipping fee belongs to the SELLER. The SELLER is not responsible for the return cargo price and the damage to be incurred during the shipping process of the goods if the SELLER, specified in the Preliminary Information Form to be returned by the BUYER, sends it with a cargo company other than the contracted cargo company.

12.8. In cases where the BUYER exercises the right of withdrawal or the product subject to the order cannot be supplied for various reasons or the arbitration committee decides to refund the price to the BUYER, if the shopping is made by credit card and in installments, the credit card refund procedure is as follows:

If the BUYER purchasedthe product in installments, the Bank makes the refund to the BUYER in installments. After the SELLER pays the entire price of the product to the bank at once, in case the installment expenses made from the Bank POS are returned to the BUYER's credit card, the requested refund amounts are transferred by the Bank to the bearer accounts in installments in order to prevent the parties involved in the matter from falling into disadvantage. The installment amounts paid by the BUYER until the cancellation of the sale, if the return date and the card cut-off date do not coincide, 1 (one) refund will be reflected on the card every month and the installments paid by the BUYER before the return are over the same month as the number of installments paid before the return and will be credited and deducted from existing debts.

13. CONDITIONS THAT THE RIGHT OF WITHDRAWAL CANNOT BE USED

The BUYER cannot use the right of withdrawal in the following conditions:

a) for goods or services whose prices vary depending on fluctuations in financial markets and are not under the control of the SELLER

b) for goods prepared in line with the consumer's wishes or personal needs

c) for the delivery of perishable or expired goods

ç) for the goods whose protective elements such as packaging, tape, seal, package have been opened after delivery; Contracts for the delivery of those whose return is not suitable for health and hygiene.

d) for goods that are mixed with other products after delivery and cannot be separated by their nature.

e) the books, digital content and computer consumables provided in the material environment if the protective elements such as packaging, tape, seal, package are opened after the delivery of the goods.

f) for the delivery of periodicals such as newspapers and magazines other than those provided under the subscription agreement.

g) for the use of leisure time for the purpose of accommodation, moving furniture, car rental, food and beverage supply and entertainment or recreation, which should be made on a specific date or period.

ğ) for services performed immediately in electronic environment and intangible goods delivered to the BUYER instantly.

h) related to the services started with the approval of the BUYER before the right of withdrawal expires.

Services in areas such as travel, accommodation, restaurant, entertainment sector with foodstuffs, beverages or other daily consumption items delivered to the residence of the BUYER with regular deliveries of the SELLER, which are excluded from the application area of the Distant Agreement Regulation of the Contractual Goods / Services. ) In case of being comprised of the types of goods / services, the right of withdrawal cannot be exercised because the provisions of the Regulation on Distant Agreements cannot be applied to the legal relationship between the BUYER and the SELLER.

14. DISPUTES/JURISDICTION

14.1. Any disputes arising from this Agreement will be solved according to applicable laws of Turkey. Consumer Arbitration Committees and Consumer Courts in the place where the BUYER purchases the Goods or the Service and where the residence is located are authorized in the implementation of this Distant Sales Agreement.

14.2. District / provincial consumer arbitration committees are authorized for consumer demands in line with the lower and upper limits specified in the Law No. 6502 on the Protection of Consumers.

15. PRICE OF GOODS / SERVICES

The cash or deferred sales price of the product is included in the order form and is the price present in the information mail sent at the end of the order and the invoice sent to the customer with the product. Discounts, coupons, shipping costs and other applications made by the SELLER are reflected in the sales price.

16. DEFAULT AND LEGAL RESULTS

If the BUYER goes into default in transactions made by credit card, the cardholder will pay interest and be liable to the bank within the framework of the credit card agreement made with the bank. In this case, the relevant bank may apply for legal remedies, request the costs and the attorney fee from the BUYER, and in any case, if the BUYER goes into default due to the debt, the BUYER will be responsible for the damage and loss suffered by the SELLER due to the delayed performance of the BUYER's debt.

17. NOTIFICATIONS and EVIDENCE AGREEMENT

17.1. All kinds of correspondence between the Parties under this Agreement will be made via e-mail, except for the obligatory cases listed in the legislation.

17.2. The BUYER, in case of disputes that may arise from this Agreement, the SELLER's official books and commercial records, electronic information and computer records kept in its database and servers will constitute binding, final and exclusive evidence, as evidence in the sense of Article 193 of the Code of Civil Procedure of this article. 

18. ENFORCEMENT

This Agreement, which consists of 18 (eighteen) articles, has been read by the Parties and has been approved by the BUYER on the date of the transaction and entered into force. A copy of the Agreement is available in the BUYER's membership account and can also be sent by e-mail if requested.