ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.  TARAFLAR  

Sözleşmenin tarafları Mesafeli Satış Sözleşmesinin taraflarıdır.  

2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI  

Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Websitesi’ne üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalarda satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.  

Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve Yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.  

3. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

3.1.   Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.  

3.2. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  

3.3.  Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

3.4.  Üye, Websitesi’ni hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.  

3.5.  Üye, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.  

4. SÖZLEŞME’NİN FESHİ  

4.1.  Taraflar’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.  

4.2. FLOWINTERNATIONAL.COM , Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.  

5. İHTİLAFLARIN HALLİ  

İşbu üyelik sözleşmesinin kurulması, geçerliliği ve uygulanması ile ilgili tüm itilaflarda Türk hukuku uygulanır ve ihtilaflarınn hallinde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri münhasır yetkilidir.  

MEMBERSHIP AGREEMENT

  1. PARTIES  

The parties to the agreement are the parties to the Distant Sales Agreement.  

 2. SCOPE AND PURPOSE OF THE MEMBERSHIP AGREEMENT  

Pursuant to the Membership Agreement, the Member wishes to become a member of the Website, to benefit from the Services and to purchase the products and / or services sold by the Sellers in the Virtual Stores on this platform.  

The purpose of the Membership Agreement is to determine the conditions for benefiting from the Services and to determine the rights and obligations of the Parties in this direction. With the acceptance of the Membership Agreement by the Member, the Member declares and undertakes that he / she accepts all kinds of statements regarding the Services, usage, contents, applications and Members on the Website.  

 3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES  

3.1. In order to gain membership status, the Membership Agreement must be approved and the information requested on the membership page must be filled with accurate and up-to-date information. The user who wants to become a member must be over the age of 18 (eighteen). The Member who does not provide accurate and up-to-date information while filling the Membership Agreement is personally responsible for all damages/losses that may arise for this reason.  


3.2. The Member accepts and declares that he / she will act in accordance with the provisions of this Membership Agreement, all the conditions specified on the Website, the applicable legislation and ethical rules in the transactions and correspondence performed on the Website. The legal and criminal responsibility for the actions and actions taken by the Member within the Website, belongs to him / her.  


3.3. The user name and password information required by the Member in order to access the My Account Page and perform transactions on the Website is created by the Member, and the security and confidentiality of such information is entirely under the responsibility of the Member. The member states that the transactions carried out with his username and password have been carried out by him, that the responsibility arising from these transactions belongs to him in advance, that he cannot make any objection and / or that he does not perform the work and transactions carried out in this way and / or this def. It accepts, declares and undertakes that it will not refrain from fulfilling its obligations based on the objection.


3.4. The Member will not use the Website contrary to the law and morality.  

3.5. The Member is obliged to carry out the transactions made on the Website in a way that will not technically damage the Website. The Member shall not allow any information, content, material and other content to be provided to the Website to damage any program, virus, software, unlicensed product, trojan horse etc. It accepts and undertakes that it takes all necessary measures, including using the necessary protective software and licensed products, to prevent it from being included The Member also agrees that he will not enter the Account Page using robot or automatic login methods.  4. TERMINATION OF THE AGREEMENT  

4.1. Any of the parties can always terminate this Membership Agreement unilaterally and without compensation. In the event of such termination, the Parties shall fully mutually fulfill their rights and debts arising until the termination date.  

   

4.2. FLOWINTERNATIONAL.COM has the right to suspend, terminate, sue and pursue membership if it detects that the Member has violated any clause of this Membership Agreement or if there is a reasonable doubt about it.  

  5. JURISDICTION  

Turkish law is applied in all disputes regarding the establishment, validity and implementation of this membership agreement, and Istanbul Central Court and Enforcement Offices are exclusively authorized in the settlement of disputes.